Отвори демо сметка

Правна информация:

Финансирането се предоставя от Ленно АД, с ЕИК 203217465, дружество, вписано като финансова институция в Регистъра по чл.3a, ал.1 от Закона за кредитните институции с регистрация номер BGR00341, воден от Българска народна банка.

Инвестиционните услуги се предоставят от ИП Ленно Глобъл Адвайзъри АД, с ЕИК 103277217, с лиценз РГ-03-188 от 09.03.2006, издаден от Комисията за финансов надзор за извършване на дейности и услуги като инвестиционен посредник и регистрационен агент.